Tag Name

  • ในการสัมภาษณ์งาน หน้าที่ของคุณคือการโน้มน้าวให้คนสัมภาษณ์เชื่อว่าคุณมีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่ตรงกับงานที่จะสัมภาษณ์ แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและทำให้คนสัมภาษณ์เชื่อว่าคุณเหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร และ เหมาะกับรายละเอียดงานนั้นๆ

     


  • First Impression เป็นตัวแปรสำคัญของการสัมภาษณ์งาน ความประทับใจเมื่อเห็นครั้งแรก ตามความหมายแล้ว ทันทีโดยเพียงเสี้ยววินาทีที่จะทำให้คนแปลกหน้าคนหนึ่ง สามารถกำหนดความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบของคุณ ขึ้นอยู่กับลักษณะการแต่งการของคุณ

     


Tag Name